Openbare dienst Nederland Herinrichting bestuursdienst

Herinrichting Bestuursdienst

Nota Vernieuwing Rijksdienst 5 - Jaarverslag 2007 Algemene Rekenkamer

door Leo Klinkers (28-03-2008)

In haar Jaarverslag over 2007 mengt ook de Algemene Rekenkamer zich in de discussie over de Nota Vernieuwing Rijksdienst van september 2007. Dat de AR dit ziet als een belangrijke zaak blijkt al uit het feit dat het Voorwoord van de President, Saskia Stuiveling, geheel over deze kwestie gaat.

Wat blijkt? Op 29 maart 2007, dus vrij snel na het samenstellen van het kabinet, stuurde de AR een brandbrief aan de Minister-president, de twee Vice Minister-presidenten, de Minister van BZK en die van Financiën. In die brief - integraal opgenomen in het Jaarverslag - uitte de AR haar zorgen over berichten van de kant van de ambtelijke top in de rijksdienst dat de controledruk werd ervaren als een toenemende last, en dat daarom werd voorgesteld stevige politieke besluiten te nemen om de strikte rechtmatigheidseisen op artikelniveau te laten vervallen. Voor de betreffende passage verwijs ik kortheidshalve naar de notitie De Verkokering Voorbij van het Overleg van Secretarissen-generaal SGO) van 18 januari 2007, p. 12, punt 5. Deze heeft een belangrijke rol gespeeld bij de invulling van het coalitie-/regeerakkoord 2007. In de brandbrief nam de Algemene Rekenkamer uitdrukkelijk stelling tegen een dergelijke gang van zaken, maar bood tegelijk ook een procesgang aan om zaken bespreekbaar te maken.

Lees meer...

Nota Vernieuwing Rijksdienst 6 - Het ambtenaarschap

door Leo Klinkers (25 november 2008)

Inleiding
Het wezen van het ambtenaarschap staat al vanaf het midden van de 19e eeuw ter discussie. Toen de Koning nog alles voor het zeggen had was er geen ‘probleem’. Degenen die hem terzijde stonden kenden maar één norm: onvoorwaardelijke trouw en plichtsbetrachting aan de vorst. Het was niet nodig om regels te maken over de relatie tussen het bevoegd gezag en zijn dienaren, noch over de status van die dienaren jegens de samenleving. De continuïteit van het toenmalige ambtelijke werk was verzekerd in de persoon van de monarch als hoofd van politiek en bestuur.

Lees meer...

Pagina 2 van 2

2
Volgende
Einde