Openbare dienst Nederland Herinrichting bestuursdienst

Herinrichting Bestuursdienst

Introductie

De rijksdienst wordt weer onder handen genomen. De basis daarvoor is de in september 2007 verschenen Nota Vernieuwing Rijksdienst. Wat er in die context plaatsvindt wordt in deze rubriek gevolgd.
Nota vernieuwing rijksdienst (1): Enkele kanttekeningen
Nota vernieuwing rijksdienst (2): De Kenniskloof
Nota vernieuwing rijksdienst (3): Een verslag
Nota vernieuwing rijksdienst (4): Het stelsel van de externe adviesraden
Nota vernieuwing rijksdienst (5): Jaarverslag 2007 Algemene Rekenkamer
Nota vernieuwing rijksdienst (6): Het bijzondere van het ambtenaarschap

Nota Vernieuwing Rijksdienst 1 - Enkele kanttekeningen

door Leo Klinkers (29-10-07)

Op 25 september 2007 stuurde minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens het kabinet de Nota Vernieuwing Rijksdienst aan de Tweede Kamer. Dat document is opgesteld door Roel Bekker, als Programma secretaris-generaal Vernieuwing Rijksdienst belast met het doen van voorstellen tot afslanking van de rijksdienst, zonder op de kwaliteit van het functioneren in te leveren. In deze studie plaats ik enkele kanttekeningen bij de nota.

De rijksdienst als institutie van de staat
Het maken van kritische opmerkingen moet geschieden vanuit het besef dat geen belang is gediend met het neersabelen van de Nota Vernieuwing Rijksdienst. De instituties van de staat, waaronder ook de rijksdienst moet worden gerekend, staan al te veel bloot aan verwaarlozing en verwijten. Overigens niet alleen door vele externe publicaties over het (dis)functioneren van de overheid. Ook binnen de overheid zelf zien we die verwaarlozing en verwijten, bijvoorbeeld in het gedrag van ministers en Kamerleden die zich onbekommerd uitspreken over gerechtelijke vonnissen, alsof ze niet weten dat de trias politica, middels het beginsel van checks and balances, een hoeksteen van de democratische staat vormt; of een kabinet dat rustig honderd dagen met de samenleving gaat praten, terwijl dat ten principale dé taak van de volksvertegenwoordiging is1; of een lid van de Tweede Kamer dat straffeloos een minister, en daarmee een heel kabinet, schoffeert met beledigende kwalificaties. Ik streef ernaar om mijn commentaar op de Nota Vernieuwing Rijksdienst zodanig te formuleren dat het getuigt van respect voor de voorname taak die de rijksdienst in deze samenleving had, heeft en altijd zal blijven hebben.

Lees meer...

Nota Vernieuwing Rijksdienst 2 - De Kenniskloof

door Leo Klinkers (20-11-07)

De Nota Vernieuwing Rijksdienst van september 2007 kondigt een afslanking aan van 12.800 functies. Mijn commentaar op dat stuk gaat onder meer over de vrees dat met het verdwijnen van die functies ook veel kennis en ervaring de deur uitgaat. We hebben in de afgelopen jaren al een grote groep ambtenaren zien vertrekken op basis van diverse vormen van VUT-regelingen. In de nabije toekomst stroomt een groot deel uit als gevolg van de vergrijsde baby-boom. En daar bovenop komt dan nog eens die afslanking zelf. Het lijkt onverstandig om te veronderstellen dat dit niet tot een kennis- en ervaringskloof zal leiden. Noch dat die wel vanzelf wel zal worden overbrugd. In dit tweede commentaar op de Nota Vernieuwing Rijksdienst ga ik daar dieper op in. Daarbij maak ik gebruik van enkele documenten uit de Verenigde Staten.

Lees meer...

Nota Vernieuwing Rijksdienst 3 - Een verslag

door Koert Vrijhof* (01-12-2007)

Overleg met minister Ter Horst over de Nota Vernieuwing Rijksdienst op 22 en 29-11-2007
Afgebroken wegens tijdgebrek tijdens beantwoording door minister op 22-11 in 1e termijn.

Kamer in 1e termijn (voorzitter Leerdam):

Lees meer...

Nota Vernieuwing Rijksdienst 4 - Het stelsel van externe adviesraden

door Leo Klinkers (10-03-2008)

Dit vierde deel over de Nota Vernieuwing Rijksdienst gaat meer in het bijzonder over de kritische benadering van de Tweede en Eerste Kamer van één specifiek onderwerp uit de Nota, namelijk over de opvattingen van het kabinet over het stelsel van externe adviesraden.

Lees meer...

Meer artikelen...

Pagina 1 van 2

Start
Vorige
1