Bestuur en Beleid Nederland Commentaar op actualiteit Bestuurlijke organisatie Zuid-Limburg

Bestuurlijke organisatie Zuid-Limburg

De discussie over de bestuurlijke organisatie van Zuid-Limburg is in alle hevigheid losgebarsten nadat Gerd Leers, burgemeester van Maastricht, via de media heeft laten weten voorstander te zijn van de vorming van één gemeente Zuid-Limburg.

Het vraagstuk van de manier waarop het openbaar bestuur in Zuid-Limburg moet worden georganiseerd, is niet nieuw. In 1992 kreeg KPPC de opdracht van de toen 23 gemeenten, de drie gewestelijke samenwerkingsverbanden en de provincie Limburg om daar onderzoek naar te doen. Zo'n 130 bestuurders en ambtenaren en 130 sleutelfiguren uit het maatschappelijk middenveld werden geraadpleegd. De bevindingen van hen werden grondig geanalyseerd. De analyse werd vervolgens gelegd tegen de meetlat van kwaliteitsaspecten van het openbaar bestuur. De conclusie was even helder als eenvoudig: Zuid-Limburg is één entiteit en behoeft daarom aansturing vanuit één democratisch gelegitimeerd bestuur met een open huishouding, dat integraal afwegingen kan maken in het algemeen belang. Dat kan maar tot twee oplossingen leiden: één gemeente Zuid-Limburg of één provincie Zuid-Limburg. Het rapport Bestuurlijke Vernieuwing Zuid-Limburg is niet meer digitaal voorhanden, maar kan wel als hardcopy worden besteld (kosten € 10,-).

Tijdens een bijeenkomst van het NICIS, De nieuwe groei heet krimp, op 11 februari 2009 heeft Leo Klinkers een presentatie gegeven over bevolkingsdaling en de gevolgen voor de bestuurlijke organisatie. Hij betoogt dat de dalende bevolking een nieuw argument vormt om de bestuurskracht te vergroten door middel van gemeentelijke herindeling.
De bevindingen in 1992 en de ontwikkelingen anno 2009 komen nu op een verrassende manier bij elkaar.