Staatkundige beschouwingen Nederland Diverse moties Diverse moties en initiatiefvoorstellen

Diverse moties en initiatiefvoorstellen

Het staatkundig bestel wordt mede onderhouden door moties en initiatiefvoorstellen van leden in de Tweede Kamer. Dit onderdeel schenkt daaraan aandacht.
Vooralsnog gaat het naast de motie Willems (zie hieronder) om de volgende.

Het initiatiefvoorstel Halsema
In het vergaderjaar 2002-2003 diende de fractievoorzitter van GroenLinks, Femke Halsema, een initiatiefvoorstel in om de Grondwet op een zeer fundamenteel punt te herzien. Namelijk om rechters de bevoegdheid te geven wetten te toetsen aan de Grondwet. Nederland is een van de weinige landen in de wereld waar dat niet mag. Zo is de merkwaardige situatie ontstaan dat een Nederlandse rechter wel wetten mag toetsen aan het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), maar niet aan de eigen nationale Grondwet. De Nationale Conventie steunt dit initiatief in haar eindrapport van oktober 2006. Het voorstel Halsema ligt al enige tijd in de Eerste Kamer. Het tijdstip van finalisering van de behandeling is vooralsnog niet bekend. Wellicht wordt dit onderwerp meegenomen in de te verwachten herziening van de Grondwet.

De motie Vietsch
De motie Vietsch van november 2002 is de politieke grondslag geworden voor de instelling van de Themacommissie Ouderenbeleid. Zie aldaar.

De motie Schinkelshoek
De motie Schinkelshoek, lid van de voormalige Nationale Conventie, van juli 2007, ondersteunt het maatschappelijke initiatief tot de oprichting van een Huis van de Democratie.

De motie Schinkelshoek
De motie Schinkelshoek is een logisch vervolg van de inzet van Jan Schinkelshoek binnen de Nationale Conventie. Daar hebben we een en ander maal gediscussieerd over de vraag in welk opzicht de relatie tussen parlement en regering versterking zou behoeven. In die context is veel kritiek op de werkwijze van de Tweede Kamer zichtbaar gemaakt. Deze motie roept de Kamer op tot het instellen van een commissie van zelfreflectie. Zie ook Werkwijze Tweede Kamer.

De motie Putters
De motie Putters van maart 2008 verlangt van de regering om in het kader van de Nota Vernieuwing Rijksdienst alsnog met een degelijke probleemanalyse te komen ter onderbouwing van de stelling dat het externe adviesstelsel aanzienlijk zou moeten krimpen en versoberen. Zie Nota Vernieuwing Rijksdienst (4).