Diverse rapportenDiscussienota Remkes

Johan Remkes

In mei 2006 publiceerde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Johan Remkes een nogal spontaan geschreven nota over de bestuurlijke organisatie van ons land. In alle vrijmoedigheid kwam daarin naar voren dat het tijd werd om eens goed te kijken naar het zogeheten middenbestuur, het provinciale niveau. Mede onder invloed van ontwikkelingen in Randstadverband, ingegeven door het Manifest van de Holland Acht, werd de toon gezet om te gaan nadenken over een aanzienlijke inkrimping van het aantal provincies. Om vervolgens de discussie over de gemeentelijke herindeling nieuw leven in te blazen. In die zin dat het voornemen werd aangekondigd om na een opschaling van de provincies een nieuwe golf van gemeentelijke herindelingen te lanceren.

 

Commissie Van Aartsen en mijn commentaar op dat rapport

Van Aartsen tijdens het VNG Jaarcongres 2007

De Commissie Gemeentewet en Grondwet – De eerste overheid, ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) publiceerde in juni 2007 een bijzonder goed beargumenteerd rapport met een pleidooi de Grondwet zodanig te herzien dat gemeenten zouden kunnen gaan beschikken over een nieuwe set van bevoegdheden om hun rol als eerste overheid waar te kunnen maken. In mijn Commentaar ga ik in op de voorstellen van de commissie.

 

Commissie d'Hondt

Ed d'Hondt

De Commissie Interbestuurlijke taskforce gemeenten, ingesteld in november 2007, zal begin juni 2008 rapporteren over decentralisatievoorstellen, krachtens een door het rijk en de gemeenten gesloten bestuursakkoord.