Publicaties

Klik hier voor de Trilogie

De lijst van publicaties bestaat uit:

Deel A: publicaties uit de periode 1970-1983, deels werkzaam als gemeenteambtenaar te Amersfoort, deels als universitair hoofddocent aan de Rijksuniversteit Utrecht.

Deel B: publicaties uit de periode 2001-heden.

Publicaties uit de periode 1983-heden hebben doorgaans het karakter van producten van projecten die met de 'methode Klinkers' zijn uitgevoerd.

Deel A: publicaties in de periode 1970-1983, deels werkzaam als gemeenteambtenaar te Amersfoort, deels als rijksambtenaar aan de Rijksuniversteit Utrecht.

Op persoonlijke titel

Titel
Uitgave
Strekking
De artikelen 2 en 3 van de Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren en de Hoge Raad.
TvO 1970, nrs. 1151 en 1153.
Analyse en commentaar op een arrest van de Hoge Raad inzake nadelige financiële gevolgen voor een overheidslichaam dat verhaal zoekt op degene die, schuldig aan een ongeval, arbeidsongeschiktheid van een ambtenaar veroorzaakt, waardoor die overheid salarisschade lijdt.
Titel
Uitgave

Strekking
Algemeen Bestuursrecht.
Stichting Centrale Opleiding voor het Examen Gemeenteadministratie II, 4e geheel herziene druk 1971 (boek, 294 pagina’s).
Bewerking en actualisering van het handboek Algemeen Bestuursrecht voor de studie GAII.
Titel
Uitgave
Strekking
Het non-contentieuze administratieve proces aan de hand van een praktijkgeval.
TvO 1971, nrs. 1168 en 1169.
Een analyse van een besluitvormingsproces uit de praktijk van de Monumentenzorg.
Titel
Uitgave
Strekking
De opleiding GAII. Beschouwingen rondom het Rapport van de Commissie van Reijen.
TvO 1972, nr. 1194.
Een commentaar op het rapport Vorming van gemeentelijke, gewestelijke en provinciale leidinggevende ambtenaren en hogere staffunctionarissen. Publicatie nr. 18 van het IBW.
Titel
Uitgave
Strekking
Openbaarheid van beleidsvorming.
in: Politisering van het openbaar bestuur, publicatie van het IBW 1973 van de Congresuitgave VB .
Een beschouwing over de mogelijke voorwaardelijke relaties tussen de begrippen openbaarheid van bestuur, beleidsvorming en politisering.
Titel
Uitgave
Strekking
Openbaarheid van bestuur.
VUGA 1974, Bestuurlijke Verkenningen nr. 18 (boek, 188 pagina’s).
Academisch proefschrift.
Titel
Uitgave
Strekking
Voorschriften met betrekking tot de gewesten.
Losbladige editie, twee banden, Vermande Zn. (boek).
Een commentaar op de politieke, bestuurlijke, juridische, ruimtelijke en organisatorische ontwikkeling van de bestuurlijke reorganisatie van Nederland.
Titel
Uitgave
Strekking
Provinciewet
Losbladige editie, een band, Vermande Zn. (boek).
Een beknopte toelichting op de Provinciewet ten behoeve van het HEAO.
Titel
Uitgave
Strekking
Bestuursonderzoek Oost-Nederland.
TvO 1974, nrs. 1256 2n 1257.
Een analyse van en commentaar op het – o.l.v. Prof. Brasz en Prof Van Wijbergen – verrichtte bestuursonderzoek Oost-Nederland, het zogeheten BON-onderzoek.
Titel
Uitgave
Strekking
Openbaarheid van bestuur.
Intermediair, 2 augustus 1974.
Het belichten van vraagpunten in het licht van een in te voeren openbaarheidswet.
Titel
Uitgave
Strekking
Mini-provincies nodig? Alstublieft eerst nog even bewijzen.
TvO 1975, nr. 21.
Een commentaar op de wetenschappelijke waarde van de belangrijkste nota’s, rapporten en regeringsstukken voor het oplossen van zogenaamde lokaalbestuurlijke problemen.
Titel
Uitgave
Strekking
Een analyse van de beleidstechnische waarde van de concept-structuurschets voor de bestuurlijke indeling.
Vermande Zn., 1975 (boek, 46 pagina’s).
Inleiding voor de studiedag Gewestvorming in Beleidsperspectief van het IBW, het NIROV  en het KNAG.
Titel
Uitgave
Strekking
Het wetsontwerp openbaarheid van bestuur.
Bestuurswetenschappen 1975, nr. 5.
Een analyse van en commentaar op de belangrijkste onderdelen van het wetsontwerp openbaarheid van bestuur.
Titel
Uitgave
Strekking
Het ruimtelijk beleid in Nederland. Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan?
Stedebouw en Volkshuisvesting februari 1976.
Een analyse van en commentaar op de Oriënteringsnota Ruimtelijke Ordening, de regeringsbeslissing ‘Deel 1c’ over die nota, het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie over die stukken en de discussie dienaangaande in de Tweede Kamer.
Titel
Uitgave
Strekking
The introduction of a new management-method in de the Second Chamber of the Parliament in the Netherlands.
European Group of Public Administration, Brussel 1976.
Case-study voor het subthema Introduction of new methods voor de conferentie van de EGPA over Administratieve Reforms in Tampere (Finland) in september 1976.
Titel
Uitgave
Strekking
Het gewijzigde wetsontwerp openbaarheid van bestuur.
Beleid en Maatschappij, februari 1977.
Een analyse van en commentaar op de na het wetsontwerp verschenen regeringsstukken nrs. 5 t/m 14 (het Voorlopig Verslag en het Eindverslag).
Titel
Uitgave
Strekking
Enkele beschouwingen over veranderingen in de wijze van wilsvorming in de Tweede Kamer.
Beleid en Maatschappij, maart/april 1977.
Een vervolg op de hierboven genoemde case-study voor de EGPA-conferentie. Analyse van de staatsrechtelijke en bestuurskundige betekenis van de wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer terzake van het behandelen van beleidsnota’s c.a.
Titel

Uitgave
Strekking
Enkele kanttekeningen bij het ontwerp van wet reorganisatie binnenlands bestuur en het ontwerp van wet tot wijziging van de provinciale indeling.
Vermande Zn. 1977 (boek, 58 pagina’s).
Vervolg op de hierboven genoemde Provinciewet. Een analyse van en commentaar op de beleidstechnische waarde van deze twee wetsontwerpen.
Titel
Uitgave
Strekking
Het ruimtelijk beleid in Nederland. Een analyse van de drie nota’s ruimtelijke ordening.
Rijksuniversiteit Groningen 1977.
Bijdrage aan het symposium sociale verkeerskunde te Haren op 29 november 1977, toegespitst op de verkeers- en vervoersproblematiek zoals belicht in de drie nota’s ruimtelijke ordening.
Titel
Uitgave
Strekking
Gemeenten, AROB-bezwaar en advies.
Bestuurswetenschappen, januari 1978.
Een reactie op het artikel van Prof. Steenbeek Gemeenten en AROB-bezwaar, in Bestuurswetenschappen 1977, nr. 5.
Titel
Uitgave
Strekking
Voorlichten tussen twee vuren.
in: Trends in de voorlichting, publicatie van het VVA-jaarcongres mei 1979, Arnhem 1979.
Schets van de positie van de voorlichtingsambtenaar onder de vigeur van de openbaarheidswet (inclusief afwijzing van voorlichting in de vorm van een aparte ambtelijke functie).
Titel
Uitgave
Strekking
Onduidelijkheden in de doel-middel relatie van de openbaarheidswet.
TvO 1979, nr. 21.
Publicatie van de lezing voor het VB-symposium Openbaarheid en Voorlichting; afwijzing openbaarheidswet wegens fundamentele staatsrechtelijke en bestuurskundige tekortkomingen.
Titel
Uitgave
Strekking
Enkele kanttekeningen bij het Rapport nr. 1 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst (Commissie Vonhoff).
VB-Bulletin december 1979.
Analyse van en commentaar op het eerste rapport van de Commissie Vonhoff.
Titel
Uitgave
Strekking
Openbaar: organisatie, beleid en politieke omgeving.
Beleid en Maatschappij, mei 1978.
Bespreking van bovengenoemd boek van Rosenthal, Van Schendelen en Scholten.
Titel
Uitgave
Strekking
Een beknopte reactie op het tweede rapport van de Commissie Vonhoff.
VB-Bulletin december 1980.
Analyse en commentaar op het tweede rapport.
Titel
Uitgave
Strekking
Bestuurswetenschappelijk onderwijs.
Kobra 1981 (boek, 46 pagina’s).
Een studie over de vormgeving en inrichting van het bestuurswetenschappelijk onderwijs in de toekomst.
Titel
Uitgave
Strekking
Zinloze grap van 350 miljoen.
BB  1980, nr. 45
Column over de slepende problematiek van de bestuurlijke reorganisatie.
Titel
Uitgave
Strekking
Idee is goed maar de vorm fout.
BB 1980, nr. 47.
Column over de idee om beleidsnota’s in wetsvorm te gieten.
Titel
Uitgave
Strekking
De dictatuur van de kletskoek.
BB 1981, nr. 2.
Column over zogenaamde gedemocratiseerde arbeids- en bestuursverhoudingen.
Titel
Uitgave
Strekking
30 april 1980, een oorzakenanalyse.
BB 1981, nr. 4.
Column over de oorzaken van de gebeurtenissen tijdens de inhuldiging van Koningin Beatrix.
Titel
Uitgave
Strekking
Tweede Kamer met 150 ministers.
BB 1981, nr. 10.
Column over de departementalisering van de Tweede Kamer.
Titel
Uitgave
Strekking
Het vak bestuurskunde aan een juridische faculteit.
Ars Aequi, maart 1981.
Impressie van de wijze waarop aan de juridische faculteit te Utrecht de bestuurskunde wordt bedreven.
Titel
Uitgave
Strekking
Twintig jaar van ontwikkeling.
BB 1981, nr. 26.
Column over de ontwikkeling van de bestuurskunde in Nederland.
Titel
Uitgave
Strekking
Wat is bestuurskunde?
BB 1981, nrs. 33 en 34.
Column over de omvang en inhoud van het vak bestuurskunde.
Titel
Uitgave
Strekking
Wetgevingsambtenaren opgejaagd.
BB 1981, nr. 35.
Column over de wetgevingsproblematiek.
Titel
Uitgave
Strekking
Druk op het cybernetisch systeem.
BB 1981, nr. 36.
Column over de regeldrift.
Titel
Uitgave
Strekking
Evaluatiewerk geen kenbron van recht.
BB 1981, nr. 45.
Column over een begrippenkader voor evaluatie van wetgeving.
Titel
Uitgave
Strekking
De ambtenaar-accountant: een plaats buiten de organisatie waard.
De Accountant, maart 1982.
Pleidooi voor invoering van een ‘Algemene Rekenkamer Equivalent’ voor de lagere rechtsgemeenschappen.
Titel
Uitgave
Strekking
Over twee zeepbellen I.
BB 1982, nr. 15.
Column over bedreiging en verlaging van het culturele niveau als oorzaak van nationale instabiliteit.
Titel
Uitgave
Strekking
Over twee zeepbellen II.
BB 1982, nr. 16.
Column over bedreiging en verlaging van het politieke niveau als oorzaak van nationale instabiliteit.
Titel
Uitgave
Strekking
Training and education in public administration.
Pre-advies voor het EGPA-colloquium mei 1982.
Verwerking van een onderzoek naar de opinies van een aantal Europese experts over zaken als benodigde kwaliteitseisen voor de openbare dienst, relevante vakken en geschikte leersystemen.
Titel
Uitgave
Strekking
Achtergronden, instrumentarium en werkwijze van de overheid.
Provinciaal bestuur Gelderland, juni 1982.
Lezing – op verzoek van de provincie Gelderland – ten behoeve van het Gelderse bedrijfsleven op 4 juni 1982.
Titel

Uitgave
Strekking
Een analyse van de Nota van Gedeputeerde Staten van Gelderland inzake de gemeentelijke herindeling van de Midden-Betuwe van maart 1979.
Gemeenten Midden-Betuwe, juni 1982.
Een analyse van provinciale en onderliggende stukken met het doel de gemeenten van de Midden-Betuwe te herindelen.

Publicaties in samenwerking met anderen:

Titel

Uitgave
Strekking
De regeringspolitiek ten aanzien van de volkshuisvesting in het algemeen en de Utrechts huisvestingsproblematiek in het bijzonder.
Vermande Zn. 1972, Bestuurskundige Beschouwingen Deel 1 (boek, 125 pagina’s).
Onderzoek van een projectgroep bestuurskundestudenten (J.B. ten Berge e.a.) op basis van veldwerk o.l.v. L. Klinkers.
Titel
Uitgave
Strekking
Enige beschouwingen over het verkeersbeleid in het algemeen en de rijkswegenplanning in het bijzonder.
Vermande Zn. 1972, Bestuurskundige Beschouwingen Deel 2 (boek, 120 pagina’s).
Onderzoek van een projectgroep bestuurskundestudenten (Th. Bakhuizen e.a.) op basis van veldwerk o.l.v. L. Klinkers.
Titel
Uitgave
Strekking
Democratie en participatie op lokaal niveau.
Sociologisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht 1973 (boek 150 pagina’s).
Onderzoek van een projectgroep studenten bestuurssociologie en een projectgroep bestuurskundestudenten (K. Gieling e.a.) op basis van veldwerk o.l.v. J. Simonis en L. Klinkers.
Titel
Uitgave
Strekking
Het ruimtelijk beleid in Nederland. Een analyse van de drie nota’s ruimtelijke ordening.
Vermande Zn. 1974, Bestuurskundige Beschouwingen Deel 3 (boek 153 pagina’s).
Onderzoek van een projectgroep studenten bestuurssociologie en een projectgroep bestuurskundestudenten (J. Baars e.a.) op basis van veldwerk o.l.v. J. Simonis en L. Klinkers.
Titel
Uitgave
Strekking
The administrative aspect of regionalization within countries.
International Institute of Administrative Sciences 1974.
Nationaal Nederlandse rapport over de stand van zaken met betrekking de gewestvorming in Nederland, ten behoeve van het congres van het IIAS in Mexico1974 door A. Bours en L. Klinkers
Titel
Uitgave
Strekking
Preparation by western European universities for administratrieve public service.
Faculté Universitaire Catholique de Mons, 1975.
Nationaal Nederlandse rapport ten behoeve van het Colloquium van de FUCAM te Mons 1975, over de wijze waarop Nederlandse universiteiten en hogescholen onderwijs verzorgen, gericht op een functie in de bestuursdienst. Onder centrale verantwoordelijkheid van L. Klinkers werkten aan de samenstelling van dit rapport mee: R. Bekkers (RU Utrecht), A. van Braam (RU Leiden), W. de Groot (UvA), D. Scheele (SSB), J. Sikkes (IBW).
Titel
Uitgave
Strekking
Spanningsvelden rondom de ambtenaar.
Geschriften van de Vereniging voor Bestuurskunde, nr. 1, Samsom 1978, 144 pagina’s.
Congrespublicatie 1977 door 11 auteurs, ingeleid door Prof. A. Hoogerwerf, onder redactie van L. Klinkers
Titel
Uitgave
Strekking
Bestuurswetenschappelijk Opleiden.
Bestuurskundig Onderwijs Ontwikkelingsgroep (BOOG) van de Vereniging voor Bestuurskunde (boek).
Een, uit de conceptie van het beleidsproces, deductief geformuleerde analyse van de kennis- en vaardigheidseisen voor een hogere functie in de bestuursdienst. Samengesteld door J. Baars, D. Scheele, R. Verhoef, R. Vermeulen en L. Klinkers.
Titel
Uitgave
Strekking
Met de deur op een kier. Besturen in openbaarheid.
Gemeente Amsterdam, 1972 (boek, 99 pagina’s).
Publicatie van een onderzoek door Prof. A. Leemans, dr. J. Kooiman en L. Klinkers inzake proefnemingen met het in openbaarheid vergaderen van commissies van advies en bijstand in Amsterdam.
Titel
Uitgave
Strekking
The responsibility of the civil servant.
European Group of Public Administration, Brussels 1975 en in: Administration, Dublin 1975.
Nationaal Nederlandse rapport, over aspecten van de verantwoordelijkheid van de ambtenaar in Nederland ten behoeve van de EGPA-conferentie 1975 in Warschau, door Prof. R. Crince Le Roy, Prof. J. Kooiman, Drs. H. Bakkerode en L. Klinkers.
Titel
Uitgave
Strekking
De Amsterdamse politie: een nieuw perspectief?
Gemeentepolitie Amsterdam, Stafbureau Korpsleiding, maart 1982.
Beleidsplan voor de gemeentepolitie Amsterdam, gemaakt in opdracht van de burgemeester van Amsterdam en de korpschef, in nauwe samenwerking met HIP B. Visser en HIP H. Merten.
Titel
Uitgave
Strekking
Burgemeesters wegen hun ambt.
Kobra 1982, (boek, 60 pagina’s).
Een bestuurskundig en onderwijskundig (empirisch) onderzoek op interdisciplinaire basis naar de wijze waarop de Nederlandse burgemeesters het relatieve gewicht van hun taken en van hun kennis- en vaardigheidsbehoeften beoordelen. Auteurs: L. Klinkers en J. Oosthoek, met partiële assistentie van A. Hordijk en H. Buwalda.
Titel
Uitgave
Strekking
Survey Among European Experts of Training and Education in Public Administration.
EGPA Conference on Training and Eductaion, The hague 1982.
Onderzoek naar de opleidings- en trainingsbehoeften van ambtenaren in 15 landen van Europa.

Deel B: Publicaties in de periode 2001-heden.

Titel

Uitgave
Strekking
Beleid begint bij de samenleving. Een zoektocht naar de menselijke maat. Over de essentie van interactief beleid maken.
Lemma 2002 (boek, 360 pagina’s).
Dit is het eerste deel van een trilogie waarin ik alles wat ik weet en vind terzake van politiek, bestuur, administratie, beleidsontwikkeling, besluitvorming, processen en projecten, beschrijf tegen de achtergrond van de methode Klinkers.
Titel
Uitgave
Strekking
Vakvereisten voor Politiek en Beleid. Geboden en verboden in alfabetische volgorde.
Klinkers Public Policy Consultants (boek, 220 pagina’s).
Dit is deel twee van de trilogie. Daarin geef ik in de vorm van kleine opstellen mijn mening over ongeveer honderdentachtig onderwerpen. Die zijn alfabetisch gerangschikt waarbij ik doorverwijs naar andere onderwerpen zodat de lezer zijn eigen leesmenu kan samenstellen. Ik heb het boek zelf uitgegeven om het op grote schaal te kunnen verspreiden.
Titel
Uitgave
Strekking
Basis voor Beleidsadvisering (digitale internet publicatie voorjaar 2006).
Klinkers Public Policy Consultants.
Dit is het derde deel van de trilogie. Het bevat drie onderwerpen. Een aantal regels waaraan overheidsadviseurs zich zouden moeten houden. De visuele inhoud van mijn seminars, workshops en cursussen en een toolkit die bij de methode Klinkers hoort.
Titel
Uitgave
Strekking
Kunnen ambtenaren veranderen?
Publiek Management, augustus 2002.
Artikel over ernstige problemen in de samenleving en over de vraag wie daaraan het hoofd zal bieden.
Titel
Uitgave
Strekking
Politieke levenscyclus en vitaliteit.
OB  2002, nr. 12.
Column over mijn stelling dat we te maken hebben met het einde van een politieke levenscyclus van zo’n vijftig jaar.
Titel
Uitgave
Strekking
Eerst leren, dan nadenken en dan pas doen.
Interview in Basis 2003, nr. 1.
Een gesprek over de achtergronden van het schrijven van het bovengenoemde Beleid begint bij de samenleving.
Titel
Uitgave
Strekking
Politieke visie.
OB januari 2003.
Column over het gebrek aan politieke visie in Nederland.
Titel
Uitgave
Strekking
Politieke nalatigheid.
OB februari 2003.
Column over het verbergen van politieke nalatigheid achter de façade van het politieke primaat.
Titel
Uitgave
Strekking
Een gesprek met mijn kleinzoon.
OB maart 2003.
Column over vertrouwen.
Titel
Uitgave
Strekking
Het primaat van de kwaliteit van de politiek.
OB april 2003.
Column over de gewenste kwaliteit van politieke ambtsdragers.
Titel
Uitgave
Strekking
De systeemfout ‘schaalvergroting’.
OB mei 2003.
Column over de ellende als gevolg van de niet stuitbare wens van politici tot opschaling.
Titel
Uitgave
Strekking
De beperkte agenda van een zakenkabinet.
OB juni/juli 2003.
Column over de agenda voor een zakenkabinet als ook Balkenende II snel eindigt.
Titel
Uitgave
Strekking
Draaien in meervoud.
OB augustus 2003.
Column over het veranderen van opvattingen van politici om posities te verwerven.
Titel
Uitgave
Strekking
Democraticide.
OB september 2003.
Column over teveel stelselwijzigingen.
Titel
Uitgave
Strekking
Schaalbedrog.
OB oktober 2003.
Column over de eis dat etnische minderheden de taal moeten leren.
Titel
Uitgave
Strekking
Deregulering.
OB november 2003.
Column over oorzaken van het niet lukken van deregulering.
Titel
Uitgave
Strekking
Verlanglijstje.
OB december 2003.
Column over wensen voor Sinterklaas en de Kerstmis.
Titel
Uitgave
Strekking
De ziekte van het meebesturen.
Publiek Management 2003, nr. 6.
Interview naar aanleiding van het bovengenoemde Beleid begint bij de samenleving, met het accent op de werkwijze van de Tweede Kamer om zich voornamelijk over te geven aan meebesturen, in plaats van het volk te vertegenwoordigen.
Titel
Uitgave
Strekking
Politicus, kom uit uw ivoren toren.
BinnenbeRijk 2003, nr. 10.
Interview naar aanleiding van het bovengenoemde Beleid begint bij de samenleving, met het accent op het einde van de politieke levenscyclus.
Titel
Uitgave
Strekking
Terug naar Start.
BMC/XPIN 2003 (boek, 81 pagina’s).
Verslag van een mislukt project met de Tweede Kamer. In 2002 won ik met Froukje Idema (LNV) de XPIN/BMC jaarprijs voor het meest innovatieve idee. Met het ter beschikking gestelde bedrag van 30.000 euro ontwierpen wij een meervoudig instrument om Kamerleden het contact met de samenleving te laten hervinden. Ondanks dat geld, onze expertise, netwerken en medewerking van de voorzitter van de Tweede Kamer is dat project niet gelukt. Over de oorzaken daarvan gaat dat boek met bijdragen van Coen Derickx, Froukje Idema, Leo Klinkers, Peter van Noppen en Jan Schrijver.
Titel
Uitgave
Strekking
Vaarwel volksvertegenwoordiging.
OB maart 2004.
Artikel over de achtergronden van de steeds verder afnemende kwaliteit van de Tweede Kamer.
Titel
Uitgave
Strekking
Op zoek naar de heilige graal.
OB september 2005.
Artikel over het Jaarverslag 2004 van de Raad van State, een nadere analyse van de opvattingen van Tjeenk Willink.
Titel
Uitgave
Strekking
Vergrijzing en bevolkingsdaling.
OB december 2005.
Artikel (geschreven met W. Derks, Universiteit Maastricht) dat duidelijk maakt dat de structurele bevolkingsdaling het echte probleem is, niet zozeer de vergrijzing.
Titel
Uitgave

Strekking
Structurele bevolkingsdaling. Een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers.
Eigen publicatie in opdracht van de secretarissen voor de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROMRaad.
Studieopdracht die de gevolgen in kaart brengt van de structurele daling van de bevolkingsomvang voor de beleidsgebieden van beide Adviesraden. Co-auteurs: W. Derks en P. Hovens.
Titel
Uitgave
Strekking
De krimpende stad, Ontgroening, krimp en de gevolgen voor de lokale economie.
Kenniscentrum Grote Steden, 2006.
Studieopdracht van het Kenniscentrum Grote Steden als jaarpublicatie van het congres van december 2006 voor de G4 en G27. Co-auteurs: W. Derks en P. Hovens.
Titel
Uitgave
Strekking
Parlement en regering: rijp voor een nieuwe politieke levenscyclus?
Uitgave Ministerie van Binnenlandse Zaken, oktober 2006.
Strekking Voorstudie en bijlage van de rapportage van de Nationale Conventie.
Titel
Uitgave

Strekking
Gaps and Opportunities for New Business Creation and Small and Microenterprise Development in Suriname
In opdracht van de Kamers van Koophandel en Fabriekene Surinamen/American Development Bank, april 2007.
Analyse van de knelpunten/bedreigingen en de sterke punten/kansen van het midden- en kleinbedrijf in Suriname op basis van peroonlijke gesprekken en deskresearch.
Titel
Uitgave
Strekking
Uitvoerbaar en handhaafbaar beleid (artikel).
Basis nr. 4, 207. Tijdschrift voor beleidsonderzoek, uitgave van Panteia.
Verkorte versie van de uitvoerige studie over de uitvaarbaarheid van beleid en de handhaafbaarheid van regelgeving op de website.
Titel
Uitgave
Strekking
De tien plagen van de staat. De bedrijfsmatige overheid gewogen (boek, 268 pagina’s).
Van Gennep 2008. Redactie Frank Ankersmit en Leo Klinkers.
Bundel van tien essays met kritiek op de uitwassen van het neoliberalisme met zijn overmaat aan bedrijfsmatige concepten in de overheid. Andere auteurs: Jouke de Vries, Luchien Karsten, Margo Trappenburg, Evelien Tonkens, Paul de Goede, Paul Frissen, Sandra van Thiel en Martin Sommer. Zie de bijdrage van Leo Klinkers onder de titel Gebrek aan politiek vakmanschap.
Titel
Uitgave

Strekking
België waarheen? (boek 192 pagina's).
Lentenummer Christen Democratische Verkenningen 2008, onder redactie van Paul van Velthoven, Isabelle Dupré, Jan de Groof en Leo Klinkers.
Strekking: Een bundel van ongeveer 25 bijdragen van Belgische (Waalse en Vlaamse) en Nederlandse auteurs over de communautaire verhoudingen binnen België, en over de relaties tussen België en Nederland.
Titel
Uitgave

Strekking
Krimpen zonder klein te worden.
Herfstnummer Christen Democratische Verkenningen 2008 onder redactie van Leo Klinkers, Jan Prij en Harrie Verbon.
Bundel van artikelen met observaties over de bevolkingskrimp. Zie de bijdrage van Wim Derks, Peter Hovens en Leo Klinkers onder de titel Bevolkingsdaling, van ontkenning naar beleid.
Titel
Uitgave

Strekking
Brug tussen theorie en praktijk.
Jubileumuitgave in verband met het 35-jarige bestaan van de Vereniging voor Bestuurskunde onder redactie van Pieter de Jong en Boudewijn Steur.
Bundel van artikelen met observaties over de theorie en praktijk van de bestuurskunde. Zie de bijdrage van Leo Klinkers onder de titel De eerste jaren van de Vereniging voor Bestuurskunde: een richtingenstrijd.
Titel
Uitgave
Strekking
Publiekrecht in de leer. Liber amicorum.
Wolf Legal Publishers 2008.
Bundel met opstellen aangeboden aan prof. mr. dr. A.Q.C. Tak. Zie de bijdrage van Leo Klinkers onder de titel Twee collega’s, twee modellen.
Titel
Uitgave
Strekking
Politiek krijgt de samenleving die zij verdient.
Civis Mundi april 2009, nummer 2, p. 102 e.v.
Verhaal over het effect van het gedrag van de overheid op de rest van de samenleving.
Titel
Uitgave
Strekking
Nationaal Strategisch Veiligheidsplan.
Regering van Suriname, december 2009.
Analyse van onveiligheid op acht beleidsterreinen, plus een actieplan om die onveiligheid te bestrijden.
Titel
Uitgave
Strekking
Gemakkelijker kunnen ondernemen in Suriname: de weg naar zelfredzaamheid.
Europese Unie, Suriname Business Forum, juni 2010.
Analyse van de hindernissen die in de weg staan aan een normaal functionerend bedrijfsleven en MKB, plus een actieplan om die hindernissen in twee jaar op te ruimen.