KPPC Projecten

Links

Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid
In februari 2006 is dit Kenniscentrum opgericht met als doel om het fenomeen van de bevolkingsdaling op de politieke agenda te zetten. Bevolkingsdaling is een demografische ontwikkeling naast de ontgroeining, de vergrijzing en de verkleuring, die bij politici, bestuurders en beleidsmakers niet op het netvlies staat. De gevolgen hiervan raken vrijwel alle beleidsdossiers bij elke overheidslaag. Het Kenniscentrum ondersteunt overheden bij het formuleren van verstandige besluiten die passen in een situatie van bevolkingskrimp.

Klaartje Peters
Samen met Klaartje Peters was ik in 2006 lid van de uit veertien personen bestaande de Nationale Conventie. Klaartje Peters is gespecialiseerd in politiek-bestuurlijk management en besluitvorming.

Managementissues.com
Managementissues is een portal met talloze artikelen op het gebied van management, organisatie, trends en ontwikkeling. De site is uitermate nuttig voor politici, ambtenaren, directeuren, marketeers, personeelsfunctionarissen, en eigenlijk iedereen die te maken heeft met de maatschappelijke en organisatorische processen van onze tijd. De artikelen behandelen een breed spectrum aan onderwerpen. Ook kan de bezoeker vele artikelen vinden die hem praktische handvaten bieden voor problemen in de dagelijkse praktijk.

Parlement & Politiek
Deze website informeert u uitgebreid over de landelijke politiek en de werkwijze en achtergronden van het politiek bedrijf. De nadruk ligt op feitelijke informatie (zowel actueel als historisch) over personen, kabinetten, ministers en het staatsbestel.

Leefbaarheid Berkenoord2
De digitale informatieportal over de wederwaardigheden van de bewoners van de Molukse woonwijk Berkenoord2 in Vaassen, gemeente Epe.

De Vlaamse vertegenwoordiging in Nederland
Naast de Landbouwraad, de Economische Vertegenwoordiger en de directeur van Toerisme Vlaanderen & Brussel die hun specifieke taken vervullen, treedt de Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering op als een ‘algemene’ diplomaat. De Vertegenwoordiger volgt enerzijds allerlei dossiers op het niveau van de cultuur, onderwijs, wetenschapsbeleid, infrastructuur en mobiliteit op. Concreet slaat dit o.m. op het Cultureel Verdrag tussen beide landen, op de Nederlandse Taalunie, op allerlei vormen van samenwerking op onderwijsvlak. Maar ook op infrastructuurdossiers die van kapitaal belang zijn voor Vlaanderen – de problematiek van de toegankelijkheid van onze zeehavens bijvoorbeeld, de HSL-Noord, of de IJzeren Rijn en andere spoorverbindingen. Daarnaast rapporteert de Vertegenwoordiger aan Vlaamse Overheidsinstanties allerlei ontwikkelingen, stuurt hij rapporten en studies door die interessant kunnen zijn voor onze eigen beleidsmakers. En hij vertegenwoordigt natuurlijk ook letterlijk Vlaanderen bij allerlei officiële of veel minder officiële gelegenheden, om de banden tussen Vlamingen en Nederlanders te beklemtonen en te belichamen.

Forum voor Democratische Ontwikkeling
Het Forum voor Democratische Ontwikkeling is een onafhankelijke stichting die in november 1999 door de toenmalig minister van Binnenlandse Zaken is opgericht. De oprichting van het FDO sloot aan bij de viering van het 150-jarig bestaan van de Grondwet in 1998. Doel van het FDO is het bevorderen van de belangstelling voor en de betrokkenheid bij de democratie. De betrokkenheid van de individuele burger staat daarbij centraal.

Zunderdorp Beleidsadvies & Management
Zunderdorp Beleidsadvies & Management is een in Den Haag gevestigd adviesbureau met zes adviseurs. Zij houden zich bezig met beleidsonderzoek en -advisering, met procesmanagement en met bestuurskundig advies. Verder worden zij dikwijls ingeschakeld bij de organisatie en inhoudelijke voorbereiding, (bege)leiding en verslaglegging van werkgroepen en conferenties. Ten slotte verzorgen ze ook het inhoudelijk secretariaat van commissies of netwerken. Hun
opdrachtgevers zijn ministeries, provincies, gemeenten en non-profit organisaties.

Panteia
Panteia is een nieuwe groep ondernemingen die full service bieden in beleidsonderzoek, beleidsadvisering en marktonderzoek.

GreenWish
GreenWish stimuleert en ondersteunt het waarmaken van duurzame idealen. Ze zijn er voor mensen die zelf een initiatief in de wereld willen zetten, mensen die initiatieven willen helpen ontwikkelen en voor diegenen die vanuit hun werk met burgerinitiatieven bezig zijn.