Uw behoefte Kennis en inzicht Van groei naar krimp

Van groei naar krimp

In 2004/2005 had KPPC de opdracht om in Parkstad Limburg (de voormalige oostelijke mijnstreek van zeven gemeenten in Zuid-Limburg) een concreet actieplan te maken om het hoofd te bieden aan problemen, c.q. nieuwe kansen te grijpen, als gevolg van vergrijzing, ontgroening en bevolkingsdaling in die WGR-regio. Wij kwamen er toen achter dat weliswaar iedereen sprak over vergrijzing, maar dat nauwelijks iemand doorhad dat niet vergrijzing, maar het dalen van de bevolkingsomvang een structureel gegeven gaat worden. De vergrijzing vormt een (bekostigings)probleem voor de periode tot ongeveer 2030. Daarna is het merendeel van de babyboomers overleden en komt er nog maar een klein vergrijzingsgolfje achteraan.

Los van oorlogen en epidemieën krimpt op diverse plekken in de hele wereld de omvang van de bevolking door daling van het geboortecijfer. De wereldbevolking als zodanig groeit nog door en bereikt omstreeks 2075 zijn top met circa 9.2 miljard mensen. In Nederland groeit de bevolking met enkele honderdduizenden nog tot 17 miljoen. De prognose is echter dat ons land omstreeks 2030-2035 begint met een structurele daling van de bevolking. Anno 2007 heeft al meer dan de helft van de ruim 400 gemeenten in ons land te maken met krimp van de bevolking. Klik hier voor enkele plaatjes met cijfers over de bevolkingsontwikkeling op het niveau van werelddelen, diverse landen, de Nederlandse provincies en gemeenten. Zie ook een interessant artikel hierover dat is gepubliceerd in NRC van 16 juni 2007.

Die krimp heeft gevolgen voor nagenoeg alle beleidsdossiers. Vooral financieringssystemen die gebaseerd zijn op aantallen, zoals de bekostiging van het onderwijs en de inkomsten van provincies en gemeenten, komen onder druk te staan: de inkomsten dalen, maar de vaste kosten gaan nog een hele tijd door.
Om die bevolkingskrimp op de politieke agenda te krijgen, hebben Leo Klinkers, Peter Hovens en Wim Derks (Universiteit Maastricht) in 2006 een Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid (KcBB) opgericht. Wij maken, al dan niet in opdracht, studies over dit verschijnsel, zoals ons geruchtmakend rapport: Structurele bevolkingsdaling, Een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers.

Verder organiseren we masterclasses, verzorgen we presentaties en ondersteunen we overheden met de 'methode Klinkers' om de omslag te maken van de politiek van de groei naar de politiek van de krimp.

Voor nadere informatie, neem gerust contact met ons op.