Trilogie Vanaf 2001 heeft Leo Klinkers de 'methode Klinkers' vastgelegd in een drietal boeken.
image Trilogie
blank

Kennis en inzicht

Van groei naar krimp

In 2004/2005 had KPPC de opdracht om in Parkstad Limburg (de voormalige oostelijke mijnstreek van zeven gemeenten in Zuid-Limburg) een concreet actieplan te maken om het hoofd te bieden aan problemen, c.q. nieuwe kansen te grijpen, als gevolg van vergrijzing, ontgroening en bevolkingsdaling in die WGR-regio. Wij kwamen er toen achter dat weliswaar iedereen sprak over vergrijzing, maar dat nauwelijks iemand doorhad dat niet vergrijzing, maar het dalen van de bevolkingsomvang een structureel gegeven gaat worden. De vergrijzing vormt een (bekostigings)probleem voor de periode tot ongeveer 2030. Daarna is het merendeel van de babyboomers overleden en komt er nog maar een klein vergrijzingsgolfje achteraan.

Los van oorlogen en epidemieën krimpt op diverse plekken in de hele wereld de omvang van de bevolking door daling van het geboortecijfer. De wereldbevolking als zodanig groeit nog door en bereikt omstreeks 2075 zijn top met circa 9.2 miljard mensen. In Nederland groeit de bevolking met enkele honderdduizenden nog tot 17 miljoen. De prognose is echter dat ons land omstreeks 2030-2035 begint met een structurele daling van de bevolking. Anno 2007 heeft al meer dan de helft van de ruim 400 gemeenten in ons land te maken met krimp van de bevolking. Klik hier voor enkele plaatjes met cijfers over de bevolkingsontwikkeling op het niveau van werelddelen, diverse landen, de Nederlandse provincies en gemeenten. Zie ook een interessant artikel hierover dat is gepubliceerd in NRC van 16 juni 2007.

Die krimp heeft gevolgen voor nagenoeg alle beleidsdossiers. Vooral financieringssystemen die gebaseerd zijn op aantallen, zoals de bekostiging van het onderwijs en de inkomsten van provincies en gemeenten, komen onder druk te staan: de inkomsten dalen, maar de vaste kosten gaan nog een hele tijd door.
Om die bevolkingskrimp op de politieke agenda te krijgen, hebben Leo Klinkers, Peter Hovens en Wim Derks (Universiteit Maastricht) in 2006 een Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid (KcBB) opgericht. Wij maken, al dan niet in opdracht, studies over dit verschijnsel, zoals ons geruchtmakend rapport: Structurele bevolkingsdaling, Een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers.

Verder organiseren we masterclasses, verzorgen we presentaties en ondersteunen we overheden met de 'methode Klinkers' om de omslag te maken van de politiek van de groei naar de politiek van de krimp.

Voor nadere informatie, neem gerust contact met ons op.

Studies en contra-expertises

Klinkers & Hovens Public Policy Consultants is gespecialiseerd in het leiden van gecompliceerde veranderingsprocessen conform de standaarden van de 'methode Klinkers'.

Daarnaast verrichten wij in opdracht studies. Voor een indruk van het soort werk dat KPPC verricht, en van de studies die in dat kader zijn ontworpen, kunt u klikken op de lijst van projecten zoals die in de afgelopen jaren zijn ondernomen.

Soms krijgt u te maken met beleid of met studies waarover u graag een second opinion wilt. KPPC kan u daarmee helpen.

De zwakke en/of sterke elementen van beleid checken wij met een grondige scan die gebaseerd is op de standaarden van de 'methode Klinkers'.

Studies of rapporten bekijken wij van diverse kanten om een oordeel te geven over hun wetenschappelijke waarde en hun praktische bruikbaarheid in de praktijk van het openbaar bestuur. Klik hier voor een voorbeeld van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.

Opleiding en training

Naast het ondersteunen van overheden in diverse landen bij het oplossen van politieke en maatschappelijke problemen, vooral op het vlak van het maken van uitvoerbaar beleid en handhaafbare regels, besteedt Klinkers Public Policy Consultants veel aandacht aan het geven van onderwijs. KPPC verzorgt (meerdaagse) workshops en seminars over politiek en bestuur, beleid en regelgeving, management en organisatie. Opleiden vindt ook steeds plaats in de context van trainingen van ambtelijke projectteams, belast met een proces van verandering van gecompliceerde maatschappelijke problemen conform de 'methode Klinkers'. 

De inhoud van dit soort opleiding en training gaat over de standaarden die men in het openbaar bestuur moet kennen en toepassen op het punt van uitvoerbaar beleid maken. Sinds 2007 kunt u deze standaarden, naast de traditionele klassikale lesvorm, ook leren door middel van de e-cursus Uitvoerbaar Beleid Maken. Deze e-cursus bieden wij in verschillende vormen aan: e-learning, blended learning en action learning.

Hogere ambtenaren, bestuurders en leden van de volksvertegenwoordiging krijgen een ontzaglijke hoeveelheid stukken onder ogen. Die zijn niet altijd even 'lekker' geschreven. Noch is altijd duidelijk wat er eigenlijk beslist wordt als u met dergelijke stukken akkoord gaat. Tijdens cursussen besteden we tevens aandacht aan de vraag hoe ambtenaren een knap stuk beleidswerk op een heldere en overtuigende manier op papier moeten krijgen.