Trilogie Vanaf 2001 heeft Leo Klinkers de 'methode Klinkers' vastgelegd in een drietal boeken.
image Trilogie
blank

Herinrichting Bestuursdienst

Nota Vernieuwing Rijksdienst 6 - Het ambtenaarschap

door Leo Klinkers (25 november 2008)

Inleiding
Het wezen van het ambtenaarschap staat al vanaf het midden van de 19e eeuw ter discussie. Toen de Koning nog alles voor het zeggen had was er geen ‘probleem’. Degenen die hem terzijde stonden kenden maar één norm: onvoorwaardelijke trouw en plichtsbetrachting aan de vorst. Het was niet nodig om regels te maken over de relatie tussen het bevoegd gezag en zijn dienaren, noch over de status van die dienaren jegens de samenleving. De continuïteit van het toenmalige ambtelijke werk was verzekerd in de persoon van de monarch als hoofd van politiek en bestuur.

Lees meer...

Nota Vernieuwing Rijksdienst 5 - Jaarverslag 2007 Algemene Rekenkamer

door Leo Klinkers (28-03-2008)

In haar Jaarverslag over 2007 mengt ook de Algemene Rekenkamer zich in de discussie over de Nota Vernieuwing Rijksdienst van september 2007. Dat de AR dit ziet als een belangrijke zaak blijkt al uit het feit dat het Voorwoord van de President, Saskia Stuiveling, geheel over deze kwestie gaat.

Wat blijkt? Op 29 maart 2007, dus vrij snel na het samenstellen van het kabinet, stuurde de AR een brandbrief aan de Minister-president, de twee Vice Minister-presidenten, de Minister van BZK en die van Financiën. In die brief - integraal opgenomen in het Jaarverslag - uitte de AR haar zorgen over berichten van de kant van de ambtelijke top in de rijksdienst dat de controledruk werd ervaren als een toenemende last, en dat daarom werd voorgesteld stevige politieke besluiten te nemen om de strikte rechtmatigheidseisen op artikelniveau te laten vervallen. Voor de betreffende passage verwijs ik kortheidshalve naar de notitie De Verkokering Voorbij van het Overleg van Secretarissen-generaal SGO) van 18 januari 2007, p. 12, punt 5. Deze heeft een belangrijke rol gespeeld bij de invulling van het coalitie-/regeerakkoord 2007. In de brandbrief nam de Algemene Rekenkamer uitdrukkelijk stelling tegen een dergelijke gang van zaken, maar bood tegelijk ook een procesgang aan om zaken bespreekbaar te maken.

Lees meer...

Nota Vernieuwing Rijksdienst 3 - Een verslag

door Koert Vrijhof* (01-12-2007)

Overleg met minister Ter Horst over de Nota Vernieuwing Rijksdienst op 22 en 29-11-2007
Afgebroken wegens tijdgebrek tijdens beantwoording door minister op 22-11 in 1e termijn.

Kamer in 1e termijn (voorzitter Leerdam):

Lees meer...

Nota Vernieuwing Rijksdienst 4 - Het stelsel van externe adviesraden

door Leo Klinkers (10-03-2008)

Dit vierde deel over de Nota Vernieuwing Rijksdienst gaat meer in het bijzonder over de kritische benadering van de Tweede en Eerste Kamer van één specifiek onderwerp uit de Nota, namelijk over de opvattingen van het kabinet over het stelsel van externe adviesraden.

Lees meer...

Nota Vernieuwing Rijksdienst 2 - De Kenniskloof

door Leo Klinkers (20-11-07)

De Nota Vernieuwing Rijksdienst van september 2007 kondigt een afslanking aan van 12.800 functies. Mijn commentaar op dat stuk gaat onder meer over de vrees dat met het verdwijnen van die functies ook veel kennis en ervaring de deur uitgaat. We hebben in de afgelopen jaren al een grote groep ambtenaren zien vertrekken op basis van diverse vormen van VUT-regelingen. In de nabije toekomst stroomt een groot deel uit als gevolg van de vergrijsde baby-boom. En daar bovenop komt dan nog eens die afslanking zelf. Het lijkt onverstandig om te veronderstellen dat dit niet tot een kennis- en ervaringskloof zal leiden. Noch dat die wel vanzelf wel zal worden overbrugd. In dit tweede commentaar op de Nota Vernieuwing Rijksdienst ga ik daar dieper op in. Daarbij maak ik gebruik van enkele documenten uit de Verenigde Staten.

Lees meer...

Meer artikelen...

Pagina 1 van 2

Start
Vorige
1