Trilogie Vanaf 2001 heeft Leo Klinkers de 'methode Klinkers' vastgelegd in een drietal boeken.
image Trilogie
blank

Vlaanderen

Grensoverschrijdende samenwerking 2

door Leo Klinkers (29-03-08)

Inleiding
De verdergaande Europese eenwording roept een sterke regionale tegenreactie op. Ook in de grensstreek tussen Nederland en Vlaanderen. Het concept van de euregio's lijkt een nieuw leven in te gaan. Daarenboven zien we versterkte aandacht voor de mogelijkheden tot hechtere samenwerking binnen of buiten de euregionale context. Zo ook het initiatief van de provincie Limburg om samen met de Vlaamse en Duitse counterpart te doen onderzoeken of, en zo ja in welk opzicht nieuwe en verbeterde vormen van grensoverschrijdende samenwerking in de rede liggen. De achtergrond van dat initiatief is terug te voeren op een passage in de zogeheten Discussienota Remkes van mei 2006, waarin openingen worden gemaakt om op een onorthodoxe manier te kijken naar een nieuwe opzet van de nationale en grensoverschrijden bestuurlijke organisatie.

Lees meer...

Grensoverschrijdende samenwerking 1

door Leo Klinkers

Elders in deze rubriek over Vlaanderen schenk ik aandacht aan het onderwerp van de solidariteit tussen Vlaanderen en Nederland. De aanleiding was een commentaar van J.L. Heldring in NRC Handelsblad van 12 juli 2007 waarin hij lichtjes twijfelt als het gaat over de vraag of Vlaanderen wel van Nederland houdt. In mijn reactie wees ik op onmiskenbaar aanwezige solidariteitsbetuigingen van Vlaamse zijde jegens Nederland, ook al maken Vlaamse bewindslieden af en toe narrige opmerkingen over Nederland. In deze Nieuwsbrief werk ik het thema van de reeds bestaande samenwerking verder uit.

Lees meer...

Solidariteit Vlaanderen Nederland

door Leo Klinkers

In NRC Handelsblad van 12 juli 2007 bespreekt J.L. Heldring in een van zijn doorwrochte columns een boek van een twintigtal Vlaamse intellectuelen: Waar België voor staat: een toekomstvisie(Manteau 2007). Het is een bundel beschouwingen, zo schrijft Heldring, over de toekomst van België. De auteurs bepleiten – ieder op zijn of haar manier – het voortbestaan van België, dus geen splitsing van Vlaanderen en Wallonië.  Heldring meldt dat volgens een van de auteurs een overdonderende meerderheid der Belgen tegen zo’n splitsing zou zijn.

Lees meer...

Identiteit Vlaanderen Nederland

door Leo Klinkers (25 januari 2008)

Nadat in oktober 2005 de Vlaamse regering Nederland verrastte met haar Strategienota Nederland verscheen in februari 2006 het Civis Mundi Jaarboek, getiteld Nederlandse en Vlaamse identiteit. Betekenis, onderlinge relatie en perspectief. Dit jaarboek is een van de vele belangrijke documenten van de hand van Wim Couwenberg, emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het is een bundel van negen bijdragen van Vlaamse en Nederlandse schrijvers die de wederzijdse betrekkingen een warm hart toedragen. Daarin vindt de lezer ook interessante gedachten over mogelijke versterkte samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland in Beneluxverband.

Ik beperk me hier tot het publiceren van de toespraak waarmee Wim Couwenberg het boek aanbood aan de diplomatieke vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Nederland op 26 april 2006. Beter dan hij zelf kan niemand het doel en de inhoud van dit jaarboek omschrijven. 

Lees meer...

Strategienota Nederland 2

door Leo Klinkers (25 januari 2008)

Als lid van de Nationale Conventie (januari-oktober 2006) hadden we te maken met een taakopdracht waarin het kabinet vroeg om ook aandacht te schenken aan de positie van Nederland in Europa. Het doel achter de Strategienota Nederland van de Vlaamse regering kan men op diverse manieren interpreteren. Een daarvan is de kennelijke wens van de Vlaamse regering om met een versterkt samenwerkingsverband een betere positie in de Europese politieke arena te verwerven, al dan niet langs de weg van een vernieuwd Benelux verdrag, wetende dat het huidige verdrag in 2008 afloopt.

Omdat naar mijn mening de Strategienota Nederland raakpunten had met de Conventie-werkgroepen Europa, Grondwet en Regering-parlement (vooral ook in de discussie over nationale identiteit), richtte ik mij bij brief van 30 april 2006 tot de voorzitter, Rein Jan Hoekstra, en de vicevoorzitter, Jouke de Vries, met het navolgende voorstel. Ik vermeld meteen dat daaraan vervolgens geen prioriteit is gegeven wegens de overstelpende werkzaamheden van de Nationale Conventie, en omdat het belang van dit onderwerp niet werd (h)erkend. Om te laten weten dat ook in de boezem van de Nationale Conventie deze belangrijke Vlaamse démarche richting Nederland is besproken, zij het in beperkte zin, publiceer ik mijn brief alsnog.

Lees meer...

Meer artikelen...

Pagina 1 van 2

Start
Vorige
1