Trilogie Vanaf 2001 heeft Leo Klinkers de 'methode Klinkers' vastgelegd in een drietal boeken.
image Trilogie
blank

Effectief bestuur

Verminderen hinderlijke regels

Onuitvoerbaar beleid gaat meestal samen met niet-handhaafbare regelgeving. De bestuurspraktijk van de afgelopen tien-twintig jaar heeft laten zien dat in antwoord op de niet-uitvoerbaarheid van beleid, de uitvoerders daarvan meestal de schuld kregen, beleidsmakers vervolgens nieuw beleid gingen maken, vergezeld van nog meer regels, waardoor we in wezen te maken hebben met een uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidsinfarct. Een teveel aan regels wordt vaak in verband gebracht met een klagend bedrijfsleven en morrende burgers. HInderlijke regels belemmeren daarnaast effectief bestuur.

Lees meer...

Verbeteren P&C-cyclus

Een begrotingsproces heeft tot doel om financiële keuzen te maken (begroting) en om achteraf financiële verantwoording (rekening) af te leggen. Mede door de invoering van het dualisme leggen de decentrale overheden tegenwoordig een zwaarder accent op de beleidsinhoudelijke keuzen en verantwoording. Bovendien is onder invloed van de wens om bedrijfsmatiger te werken dat begrotingsproces uitgegroeid tot een systeem van planning & control. In dat systeem krijgen uiteenlopende documenten aan de voorkant een plek: voorjaarsnota, financiële (meerjaren)begroting, beleidsprogramma's, dienstplannen, afdelingsplannen. Aan de achterkant zien we de daarbij behorende verantwoordingsdocumenten, aangevuld met accountantsverklaringen en rekenkameronderzoeken.

Lees meer...

Duaal besturen

In een democratische rechtsstaat is het vanzelfsprekend dat de volksvertegenwoordiging een andere politieke verantwoordelijkheid draagt dan het dagelijks bestuur. Dualiteit van politiek denken en handelen is, staatkundig gezien, een normatief gegeven.

Echter, zowel op rijks-, provinciaal, als gemeentelijk niveau zijn beide organen zodanig met elkaar vergroeid dat het besturen, en niet het vertegenwoordigen van het volk, tot de maat der politieke handelingen is verheven. De vertegenwoordigende organen richten hun agenda naar die van het dagelijks bestuur, niet naar de publieke agenda van de samenleving. Daardoor is er sprake van een een grote mate van vervlechting van de onderscheiden verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur en politieke leiding van het land.

Lees meer...