Trilogie Vanaf 2001 heeft Leo Klinkers de 'methode Klinkers' vastgelegd in een drietal boeken.
image Trilogie
blank

Kwaliteit van beleid

De kwaliteit van beleid verbeteren is het vakgebied van Klinkers Public Policy Consultants.·Zijn oprichter, Leo Klinkers, houdt zich vanaf·begin jaren zeventig van de vorige eeuw·daarmee bezig. Aan de Rijksuniversiteit·Utrecht heeft hij uit een tiental wetenschappelijke disciplines een nieuwe methode voor succesvol beleid maken ontworpen: de 'methode Klinkers'.

Onder het motto 'niets is praktischer dan een goede theorie' is die methode vanaf omstreeks 1980 toegepast in vele projecten in binnen- en buitenland.

Zoekt u draagvlak in de samenleving?

Draagvlak kunt u niet kopen. Dat moet u zien te verwerven. Maar hou een paar zaken goed uit elkaar. Niet voor elk onderwerp is het nodig dat een besluitvormende overheid draagvlak heeft. Een overheidsorgaan kan in de omstandigheid komen dat het geheel op eigen gezag en onder eigen verantwoordelijkheid een besluit moet nemen waarvoor geen, weinig of een zeer verdeeld draagvlak bestaat.

Voorbeelden liggen in de sfeer van de invoering van kernenergie, het homohuwelijk (inclusief de plicht van ambtenaren van de burgerlijke stand om een dergelijk huwelijk te sluiten), euthanasie, lokalisering asielzoekerscentrum, rookvrije horeca en andere onderwerpen die de gemoederen soms hoog doen oplaaien. Overheden zijn dan op zichzelf aangewezen en moeten knopen doorhakken vanuit de op dat moment geldende politieke perceptie van het algemeen belang.

Maar veel andere zaken hoeven niet of kunnen niet op eigen gezag door een overheid worden beslist. In zulke gevallen is werken van buiten naar binnen en van onderop een aangewezen zaak. Voor een dergelijke manier van werken hebben wij de 'methode Klinkers': een set van standaarden om uitvoerbaar beleid te maken dat van meet af aan kan rekenen op draagvlak bij degenen die door de besluitvorming zullen worden geraakt.

Voor meer informatie over de manier waarop wij uw beleid met deze methodologie zouden kunnen ondersteunen, kunt u contact met ons opnemen.

Zoekt u naar de menselijke maat?

Beleid dat niet start bij de menselijke maat, loopt al snel het risico niet-uitvoerbaar te zijn, met inbegrip van de creatie van niet-handhaafbare regelgeving.

Als de mensen aan de basis (de leraar, de verpleegster, de politieagente, de reïntegratiefunctionaris, de brandweerman, de gemeentesecretaris et cetera) zich niet in dat beleid herkennen, loopt de uitvoering ervan meestal fout, krijgen de uitvoerders de schuld, wordt er nieuw beleid gemaakt, met nog meer regels, en koersen we in de richting van een uitvoerings- en handhavingsinfarct.

De 'methode Klinkers' omvat de standaarden voor het ontwerpen en uitvoeren van beleid van buiten naar binnen en van onderop. De menselijke maat is dan ook het alfa en omega van de methode.

Zij is beschreven in de trilogie:
Beleid begint bij de samenleving. Een zoektocht naar de menselijke maat (Lemma 2002). Vakvereisten voor Politiek en Beleid. Geboden en verboden in alfabetische volgorde (KPPC 2003). Basis voor beleidsadvisering, Deontologie, toolkit en beelden (KPPC 2006).

Voorts zijn die standaarden voor de menselijke maat als startpunt van beleid te leren in de e-cursus Uitvoerbaar Beleid Maken.

Wilt u concrete maatschappelijke resultaten?

Doelen stellen is een mooi ding. Maar doelen bereiken, dus resultaat van uw werk hebben, dat is nog mooier. Op een goede manier doelen stellen - en ze bereiken - vereist meer dan gezond verstand alleen.

De 'methode Klinkers' omvat elementaire standaardendie een beleidsmaker moet kennen op het moment dat hij begint met het formuleren van doelen. Dat eindigt in een ontwerp van beleid dat vervolgens in uitvoering wordt gebracht. Maar als niet van tevoren in die doelformulering de standaarden van doel bereiken zijn ingebouwd, zal dat beleid falen: geen resultaten.

Door kennis te nemen van de 'methode Klinkers' ziet u op een beknopte manier over welke standaarden we hier praten.

U kunt dat ook zelf leren door middel van de e-cursus Uitvoerbaar Beleid Maken. Het is onze ervaring dat 'leerlingen' uitzonderlijk genieten als ze zien hoe je principes van doel bereiken moet inbouwen in het ontwerpen van beleid.

Wilt u een scan van uw beleid?

Wij kunnen u daarmee helpen, op de volgende manieren.

Eén mogelijkheid is dat u de Quick scan doet. Als u beleid heeft ontworpen, kunt u aan de hand van een viertal elementaire vragen toetsen of dat beleid ook uitvoerbaar is.

Een tweede mogelijkheid is om ons te vragen een Grondige scan te verrichten. Wij gaan dan op basis van de standaarden van de 'methode Klinkers' het ontworpen beleid doorlichten op zijn zwakke of sterke uitvoerbaarheidskanten.

Een derde mogelijkheid is om die standaarden van de 'methode Klinkers' te leren via een e-cursus Uitvoerbaar Beleid Maken.

Verder wijzen we u op de pagina's op de site die de problematiek van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van beleid beschrijven, de analyse die we daarvan geven en de remedie die we presenteren om beter uitvoerbaar en handhaafbaar beleid te maken.

Wilt u meer kwaliteit van uw beleid?

De kwaliteit van beleid verbeteren is het vakgebied van Klinkers Public Policy Consultants. Zijn oprichter, Leo Klinkers, houdt zich vanaf begin jaren zeventig van de vorige eeuw daarmee bezig. Aan de Rijksuniversiteit Utrecht heeft hij uit een tiental wetenschappelijke disciplines een nieuwe methode voor succesvol beleid maken ontworpen: de 'methode Klinkers'.

Onder het motto 'niets is praktischer dan een goede theorie' is die methode vanaf omstreeks 1980 toegepast in vele projecten in binnen- en buitenland.